Všeobecné obchodní podmínky

Jakub Nepasický
Novopackého 211, 503 15, Nechanice, IČ: 06165281, zapsaná v rejstříku živnostníhů vedeném živnostenským úřadem v Hradci Králové, vydává tyto všeobecné obchodní podmínky:


Úvodní ustanovení
1.1.   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě Jakuba Nepasického, prostřednictvím internetových stránek na adrese: http://workshop.nepart.cz/ a poskytování služeb prostřednictvím těchto stránek zakoupených. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.

1.2.   Provozovatelem internetových stránek, internetového obchodu a poskytovatelem služeb je Jakub Nepasický Novopackého 211, 503 15, Nechanice, IČ: 06165281, zapsaná v rejstříku živnostníhů vedeném živnostenským úřadem v Hradci Králové (dále jen „Poskytovatel“).

1.3.   Práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky Zákazníkem) a právním řádem České republiky. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) a ostatními souvisejícími předpisy.

Vymezení pojmů
2.1.   „Službou“ se rozumí kurz či akce objednaná Zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele.

2.2.   „Zákazníkem“ je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba.

2.3.   „Účastníkem“ se rozumí osoba, která se osobně účastní kurzu či jiné akce. Účastníkem může být osoba odlišná od Zákazníka.

2.4.   „Vstupenkou“ se rozumí doklad osvědčující, že účastníkovi může být poskytnuta objednaná služba, není-li toto právo prokázáno dle dohody jinak.

2.5.   „Webovými stránkami“ se rozumí internetový obchod provozovaný Poskytovatelem na internetové adrese http://workshop.nepart.cz/.

Vznik smlouvy
3.1.   Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. Jakékoliv změny, dodatky, výhrady, omezení či odchylky k těmto VOP ze strany Zákazníka jsou vyloučeny.

3.2.   Objednávka je závazným návrhem smlouvy na poskytnutí služby (dále jen „Smlouva“) prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky Poskytovatele zveřejněné na Webových stránkách. Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí objednávky“, které je zasíláno Poskytovatelem automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi Poskytovatele.

3.3.   Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s poskytnutím konkrétní Služby podle výběru Zákazníka. Místem poskytnutí služeb je vždy místo uvedené na webových stránkách blíže specifikované v popisu Služby.

3.4.   Před zasláním objednávky Poskytovateli je Zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Objednat“.

Způsob poskytnutí smlouvy
4.1.   Poskytovatel poskytne smluvenou Službu v termínu, který uvedl v podmínkách poskytnutí konkrétní Služby v internetovém obchodě.

4.2.   Místem poskytnutí služeb je vždy místo uvedené na webových stránkách blíže specifikované v popisu Služby. Zákazník nebo účastník je povinen se před poskytnutím Služby prokázat platnou vstupenkou (vytištěnou objednávku), která bude Zákazníkovi dodána v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu „Potvrzení přijetí objednávky“.

Platební podmnínky
5.1.   Způsobem provedení úhrady za Službu je platba on-line prostřednictvím platební karty (přes zabezpečený systém “Go Pay”) nebo platba v hotovosti v místě konání kurzu či akce. Zpracovatelem on-line plateb je společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá.

5.2.   Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je Zákazník povinen za Službu zaplatit.

5.3.   Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na Webových stránkách jsou vyhrazeny. Nabídka platí do naplnění kapacity kurzu či akce. Cena je platná v době objednání ze strany Zákazníka.

Odstoupení od smlouvy
6.1.   Zákazník má právo po uzavření Smlouvy (Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí objednávky“ na email Zákazníka.) odstoupit od Smlouvy pouze ze zákonných důvodů v souladu s ust. § 2001 a násl. OZ.

6.2.   Zákazník, který je spotřebitelem, má právo v případě uzavření smlouvy na poskytnutí Služby distančním způsobem v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne následujícího po dni uzavření Smlouvy (Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí objednávky“ na email Zákazníka). Tím není dotčeno ust. § 1837 OZ.

6.3.   Zaplacené finanční prostředky je Poskytovatel povinen vrátit Zákazníkovi (spotřebiteli) nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy a to převodem na bankovní účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník uvede v odstoupení od Smlouvy, či jiným dohodnutým způsobem.

6.4.   Zákazník, ani spotřebitel, nemůže v souladu s ust. § 1837 písm. a) OZ odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.5.   Zákazník, ani spotřebitel, nemůže v souladu s ust. § 1837 písm. j) OZ odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

6.6.   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně Služby (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh Služby obvyklá). V případě, že tato situace nastane, Poskytovatel bude neprodleně kontaktovat Zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

6.7.   Právo odstoupit od Smlouvy dle tohoto článku VOP neslouží jako způsob řešení reklamace Služby.

Ustanovení o poskytnutí služby
7.1    Předmětem smlouvy o poskytnutí Služby je závazek Poskytovatele poskytnout Zákazníkovi Službu a umožnit Zákazníkovi či jinému Účastníkovi účast na takové Službě a závazek Zákazníka uhradit Poskytovateli cenu za poskytnutí Služby.

7.2    Služby je oprávněn se účastnit Zákazník nebo jím označený Účastník. Kde se v tomto článku hovoří o účastníkovi, má se tím na mysli též zákazník účastnící se osobně Služby.

7.3    Účastníci Služby jsou povinni po celou dobu poskytování Služby dodržovat pokyny lektora Poskytovatele.

7.4.   Poskytovatel, lektor Poskytovatele nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na poskytování Služby ty Účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora Poskytovatele, dobré mravy či omezují ostatní Účastníky v jejich účasti na poskytnutí Služby. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí Služby.

7.5.   Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto VOP též Účastníky, kteří se zúčastní kurzu či akce, na základě jím uzavřené smlouvy o poskytnutí Služby v souladu s těmito VOP.

7.6.   Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit konání Služby, a to v těchto případech:

a) nejpozději 2 dny před poskytnutím Služby není Služba obsazena minimálním počtem Účastníků;
b) lektor Poskytovatele nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení při poskytnutí Služby;
c) v poskytnutí Služby bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v místě konání).
7.7.   V případě, že Poskytovatel zruší konání Služby zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl Zákazník a/nebo Účastník co nejdříve informován.

7.8.   V případě zrušení konání Služby je Poskytovatel povinen nabídnout Zákazníkovi poskytnutí Služby v náhradním termínu. V případě, že Zákazník poskytnutí Služby v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení nabídky Poskytovatele, a to způsobem kterým byla doručen nabídka ze strany Poskytovatele, má se za to, že poskytnutí Služby v náhradním termínu odmítá. V případě, že Zákazník poskytnutí Služby odmítl, či v případě, že poskytnutí Služby v náhradním termínu není možné, zavazuje se Poskytovatel ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení Služby vrátit Zákazníkovi uhrazenou cenu za poskytnutí Služby.

7.9.   Poskytovatel si vyhrazuje právo změny lektora a změny méně než 50 % obsahu Služby bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (např. lektor Poskytovatele nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení při poskytnutí Služby).

7.10.  Změny Služby dle tohoto článku VOP nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

7.11.  V případě, že Zákazník či další Účastníci nemohou zúčastnit poskytnutí Služby, zavazuje se toto Zákazník neprodleně oznámit Poskytovateli.

7.12.  V případě, že se Účastník k poskytnutí Služby nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvované Služby za jinou.

Reklamace
8.1.   Pro případ, že poskytnutí Služby neprobíhalo dle Smlouvy o poskytnutí Služby a těchto VOP, je zákazník oprávněn vady Služby reklamovat.

8.2.   Pokud Poskytovatel reklamaci Zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Poskytovatel oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí Služby či vrácením ceny za poskytnutí Služby či bezplatným umožněním poskytnutí Služby v jiném termínu.

8.3.   Místem uplatnění reklamace je na adrese Švehlova 463/4, Hradec Králové 500 02, pokud není na dokladu o zakoupení věci uvedeno jinak.

8.4.   O reklamaci Poskytovatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel se Zákazníkem písemně nedohodne jinak.

8.5.   Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá Zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Zákazníka nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se ze strany Zákazníka jednalo o zneužití práv).

Ochrana osobních údajů
9.1.   Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Zákazníka a Účastníka v souvislosti s poskytnutím Služby, provozem Webových stránek a internetového obchodu v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

9.2.   Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na Webových stránkách a v sídle Poskytovatele.

Závěrečné ustanovení
10.1.  Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy, včetně těchto VOP, se řídí českým právním řádem a k rozhodování případných sporů ze Smlouvy jsou příslušné soudy České republiky.

10.2.  Kontrolním orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi Zákazníkem a Poskytovatelem je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

10.3.  Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.4.  Obsahuje-li Smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění Smlouvy.

10.5.  Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 09. 09. 2019.